การจัดการเรียนรู้เชิงบวกเพื่อเสริมสร้างห้องเรียนแห่งความสุขระดับประถมศึกษา

 • รหัสหลักสูตร 689181011
 • ระดับช่วงชั้นพัฒนา ปฐมวัย – ประถมศึกษา
 • ความลุ่มลึกของหลักสูตร ระดับพื้นฐาน จำนวน 12 ชั่วโมง
 • หน่วยพัฒนา บริษัทเอ็ดดู อินไซท์ จำกัด
 • หัวข้อเนื้อหาสาระในหลักสูตร
  1. หลักการจิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการเรียนรู้เชิงบวก
  2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข
  3. แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
  4. เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งความสุข
   – เทคนิคการใช้เพลงและเกมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข
   – เทคนิคการใช้นิทาน คำถามชวนคิด และสื่อเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข
  5. หลักการพื้นฐานการออกแบบการจัดการเรียนรู้
  6. การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างห้องเรียนแห่งความสุข

บริษัท เอ็ดดู อินไซท์ จำกัด 468/352 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100