เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวมสำหรับครูประถมศึกษา

 • รหัสหลักสูตร 629171007
 • ระดับช่วงชั้นพัฒนา ประถมศึกษา
 • ความลุ่มลึกของหลักสูตร ระดับพื้นฐาน จำนวน 12 ชั่วโมง
 • หน่วยพัฒนา บริษัทเอ็ดดู อินไซท์ จำกัด
 • หัวข้อเนื้อหาสาระในหลักสูตร
  1. ความหมายและความสาคัญของการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม
  2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม
  3. ขั้นตอนดาเนินการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม
  4. การคัดแยกและการวินิจฉัยเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
  5. การประเมินความต้องการพิเศษของผู้เรียน
  6. เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม
  7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียนรวม
  8. การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

บริษัท เอ็ดดู อินไซท์ จำกัด 468/352 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100