กลยุทธ์การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • รหัสหลักสูตร 624041003
 • ระดับช่วงชั้นพัฒนา มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ความลุ่มลึกของหลักสูตร ระดับพื้นฐาน จำนวน 12 ชั่วโมง
 • หน่วยพัฒนา บริษัทเอ็ดดู อินไซท์ จำกัด
 • หัวข้อเนื้อหาสาระในหลักสูตร
  1. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางภาษา
  2. ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theories)
  3. แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
  4. การเรียนรู้เชิงบวก (Positive Learning)
  5. การวิเคราะห์หลักสูตรสู่โครงสร้างรายวิชา
  6. กลยุทธ์การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
  7. วิทยวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
  8. หลักและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

บริษัท เอ็ดดู อินไซท์ จำกัด 468/352 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100