การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น

 • รหัสหลักสูตร 623181162
 • ระดับช่วงชั้นพัฒนา มัธยมศึกษาตอนต้น
 • ความลุ่มลึกของหลักสูตร ระดับพื้นฐาน จำนวน 12 ชั่วโมง
 • หน่วยพัฒนา บริษัทเอ็ดดู อินไซท์ จำกัด
 • หัวข้อเนื้อหาสาระในหลักสูตร
  1. ความหมายและความสำคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา
  2. ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษา
  3. การเลือกใช้นวัตกรรมทางการศึกษา
  4. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
  5. มโนทัศน์ของการจัดการเรียนรู้
  6. ความหมายและความสำคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  7. หลักการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  8. รูปแบบของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  9. บทบาทครูกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  10. การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  11. การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  12. การเขียนเค้าโครงการวิจัย

บริษัท เอ็ดดู อินไซท์ จำกัด 468/352 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100